เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 มี.ค. 62  11/62 : เชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
24 ม.ค. 62  10/62 : แจ้งขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลโปรแกรม Hosxp_PCU เรียน ผอ.รพ.สต.
12 ม.ค. 62  9/62 : กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  8/62 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  7/62 : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  6/62 : แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บึงโขงหลง
2 ม.ค. 62  5/62 : ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
2 ม.ค. 62  3/62 : แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2 ม.ค. 62  2/62 : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
2 ม.ค. 62  1/62 : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง การแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน อำเภอบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
เมนู 1
นโยบายผู้บริหาร
เว็บหน่วยงาน
เมนู 2
เมนู 1

Copyright@2015 สสอ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 1.027 วินาที

ขึ้นด้านบน