เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB10
  2 กรกฏาคม 2561 12:08    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 744  


ITA:EB-10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร

ข้อ 1. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่


EB10-1-01 แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต

 


EB10-1-02 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 


EB10-1-03 บันทึกข้อความผู้บริหาร
EB10-1-04 วิเคราะห์แผนปี60การทุจริต

 

 

 


ข้อ 2. มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
EB10-2-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


EB10-2-02 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 


EB10-2-03 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

EB10-2-04 ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน

 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน