เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB11
  2 กรกฏาคม 2561 14:47    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 791  


ITA:EB-11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร

ข้อ 1. มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น
กลุ่มตรวจสอบ ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
EB11-1-01 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง การดำเนินตามมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง


EB11-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.2561
EB11-1-03 การจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
EB11-1-04 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานการบริหารความโปร่งใส
EB11-1-05 สรุปรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB11-1-06 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับหน่วยงาน

 


ข้อ 2. กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
EB11-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.2561
EB11-2-02 การจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
EB11-2-03 สรุปรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB11-2-04 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
EB11-2-05 ขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

ไฟล์แนบ:ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันองค์กรและการบริหารงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน