เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB7
  26 มิถุนายน 2561 17:54    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 755  


ITA:EB-7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร

EB 7(1) 1. มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่
EB7-1-01 จุดบริการประชาสัมพันธ์
EB7-1-02 คำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
EB7-1-03 จุดบริการข่าวสารแก่ประชาชน
EB7-1-04 โครงสร้างฝ่ายประชาสัมพันธ์
EB7-1-05 ประชาสัมพันธ์บริการประชาชน


EB 7(2). มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)


EB7-2-01 เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ บน Website สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

EB7-2-02 เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ บน บอร์ดประชาสัมพันธ์
EB7-2-03 เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ผ่านกลุ่มไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
EB7-2-04 เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ บน Facebook สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
EB 7(3)การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆหรือไม่

 


EB7-3-1 ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจผ่านทางเว็บไซต์


EB7-3-2ใบคำร้องขอลงข้อมูลบนเว็บไซต์
EB 7(4)มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลทาการของหน่วยงานหรือไม่

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน