เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB8
  2 กรกฏาคม 2561 13:27    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 879  


ITA:EB-8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร

ข้อ 1. มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่


EB8-1-01 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน


EB8-1-02 โครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง


EB8-1-03 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
EB8-1-04 การรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน
ข้อ 2. มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
EB8-2-01 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการและข้อร้องเรียน(ทีมSSD)
EB8-2-02 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(ทีมRM)

 


ข้อ 3. มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
EB8-3-01 มาตรฐานดำเนินงานแก้ไข 

ไฟล์แนบ:บันทึกข้อความแบบประเมินความโปร่งใส

ไฟล์แนบ:สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบ:คำสั่งแต่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบ:คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมรับเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบ:คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย

 


ข้อ 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน


EB8-4-01 รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี่ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

 


EB8-4-02 รายงานการประเมินตนเอง
ใบคำร้องขอนำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน