เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB9
  26 มิถุนายน 2561 15:39    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 729  


ITA:EB-9 หน่วยงาานมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร

ข้อ 1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
EB9-1-01 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB9-1-02 บันทึกแจ้งเวียนขอเชิญประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
EB9-1-03 รายงานการประชุม
ข้อ 2. มีการบันทึกแจ้งเวียนขอเชิญประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
EB9-2-01 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
EB9-2-02 บันทึกแจ้งเวียนขอเชิญประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
EB9-2-03 รายงานการประชุม
ข้อ 3. มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
EB9-3-01 รายงานการประชุม
EB9-3-02 บันทึกรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB9-3-03 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ข้อ 4. มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
EB9-4-01 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
EB9-4-02 การปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติ

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน